Hội Quốc Vỏ Tủ Điện Chẽ Chặt Tình Tủ Cứu Hỏa Lực Tinh Hợp

Chủ tịch Quốc vỏ tủ điện hội cũng nhắc nhở Bộ vỏ tủ điện Tư lệnh Thủ đô tập trung vỏ tủ điện làm tốt công tác giáo vỏ tủ điện dục chính trị tư tưởng vỏ tủ điện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vỏ tủ điện vững đường lối, quan điểm vỏ tủ điện của Đảng; có bản lĩnh vững vỏ tủ điện vàng trước mọi khó khăn vỏ tủ điện thử thách; nhạy bén, nắm vững vỏ tủ điện tình hình; nêu cao tinh vỏ tủ điện thần cảnh giác; tinh thần vỏ tủ điện sẵn sàng chiến đấu cao; không vỏ tủ điện để bị động, bất ngờ trong vỏ tủ điện mọi tình huống; phối hợp vỏ tủ điện chặt chẽ với công an nhân vỏ tủ điện dân và các lực lượng giữ vỏ tủ điện vững ổn định chính trị, vỏ tủ điện trật tự an toàn xã hội ở Thủ vỏ tủ điện đô.

Bên cạnh đó, vỏ tủ điện cần xây dựng lực lượng vỏ tủ điện thường trực theo hướng “cách vỏ tủ điện mạng, chính quy, tinh nhuệ, vỏ tủ điện từng bước hiện đại” có vỏ tủ điện chất lượng chính trị và vỏ tủ điện sức chiến đấu cao; lực vỏ tủ điện lượng dân quân tự vệ vỏ tủ điện vững mạnh, rộng khắp”; vỏ tủ điện lực lượng dự bị động viên vỏ tủ điện được trang bị và giáo dục, vỏ tủ điện huấn luyện tốt, có sức chiến vỏ tủ điện đấu cao, là lực lượng nòng vỏ tủ điện cốt bảo vệ Thủ đô, bảo vỏ tủ điện vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu vỏ tủ điện cầu nhiệm vụ trong tình vỏ tủ điện hình mới.

Tập trung nâng tủ cứu hỏa cao chất lượng huấn tủ cứu hỏa luyện sát đối tượng tác tủ cứu hỏa chiến và thực tế chiến đấu, tủ cứu hỏa phù hợp với tổ chức biên tủ cứu hỏa chế, trang bị và địa bàn tủ cứu hỏa Thủ đô, bảo đảm cho tủ cứu hỏa lực lượng vũ trang Thủ tủ cứu hỏa đô tác chiến giỏi bằng vũ tủ cứu hỏa khí trang bị trong biên chế, tủ cứu hỏa từng bước tiếp cận các tủ cứu hỏa loại vũ khí phương tiện tủ cứu hỏa công nghệ cao.

Bộ Tư lệnh Thủ tủ cứu hỏa đô cần thường xuyên tủ cứu hỏa chăm lo xây dựng Đảng, tủ cứu hỏa tiếp tục thực hiện có hiệu quả tủ cứu hỏa Nghị quyết Trung ương tủ cứu hỏa về tăng cường xây dựng tủ cứu hỏa chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn tủ cứu hỏa đẩy lùi sự suy thoái về tư tủ cứu hỏa tưởng, chính trị, đạo đức, tủ cứu hỏa lối sống, những biểu hiện tủ cứu hỏa, “tự chuyển hoá” trong tủ cứu hỏa nội bộ”, gắn với đẩy mạnh tủ cứu hỏa việc học tập và làm theo tủ cứu hỏa tư tưởng, đạo đức, phong tủ cứu hỏa cách Hồ Chí Minh, tập tủ cứu hỏa trung xây dựng tổ chức tủ cứu hỏa vững mạnh về chính trị, tủ cứu hỏa tư tưởng, tổ chức và đạo tủ cứu hỏa đức, có năng lực lãnh đạo tủ cứu hỏa và sức chiến đấu cao; xây tủ cứu hỏa dựng đội ngũ cán bộ, đảng tủ cứu hỏa viên vững vàng về bản tủ cứu hỏa lĩnh chính trị, tiên phong tủ cứu hỏa về năng lực hành động, tủ cứu hỏa lời nói đi đôi với việc tủ cứu hỏa làm, gương mẫu về phẩm chất tủ cứu hỏa đạo đức, lối sống.

You might also like

Leave a Reply