Em phải gọi điện cho Dì Lillian hỏi bà vài câu” Vertu Ascent Ti da nâu cũ

Thế giới xung quanh đảo lộn,” ông thở dài ôm đầu. “Trước khi cho gia đình biết, em cần tự giải quyết khó khăn với mình trước. Em phải gọi điện cho Dì Lillian hỏi bà vài câu”. “Ý cậu là mẹ cậu ấy à?” Rebecca nhắc ông.

“ừ, cậu nghĩ thế Vertu Ascent Ti da nâu cũ Vertu Ascent Ti da nâu cũ . Cậu nghĩ Nokia 8800 thật ra cậu có hai Nokia 8800 người mẹ,” Ben nói. Chuyện ấy khiến ông thấy không thoải mái. “Cậu làm chuyên khoa nào vậy?” John Con hỏi. “Cậu là bác sĩ khoa nội. Phần lớn cậu nghiên cứu cách ngăn ngừa và hy vọng tìm ra thuốc chửa bệnh AIDS. Cậu làm I Trung tâm kiểm soát bệnh Atlanta. Cậu đi Detroit dự hội nghị thì gặp mẹ các cháu. Khi biết mẹ các cháu là chị ruột mình, cậu không biết phải làm gì.

Cậu không muốn đến đây, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc cậu.

Khi biêt chuyçn này, câu c6 càm giâc nhii dânh mât bân thân và gia dinh. Ké’ tCi khi dên dây và gâp câe châu nhif môt gia dinh, câu bât dàu thây khâ hcrn m$t chût, nhitog vân côn thây mâu thuân. Mâc dù vây, câu phâi hét süc thân trong de không làm ba me câu câm thây bi gat ra ngoâi. Câu biêt phâi làm gi vôi tât câ nhffng chuy^n này bây vertu giof?” ông hôi vertu .

“Câu phâi hét süc thân trong, Ben a, hét süc thân trong. Gia dinh này rat gàn bô vôi nhau. Chüng tôi luôn giüp dô nhau viioft qua nhüng lue khô khân.

You might also like

Leave a Reply